Privacyverklaring

Het Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis, gevestigd te Tiel, KvK-nummer 41059271 hierna te noemen “de Stichting”, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mailadres: info@obmvh.nl
Website: www.stichting-obmv.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Stichting verwerkt uw persoons- en organisatiegegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• Bankrekening en KvK nummer
• Organisatie-gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.
• Gegevens betreffende de aanvraag, inclusief bedrag en omschrijving en eventuele toelichtingen van derden.

De Stichting verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:
• Om de aanvragende instantie of u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Om uw hulpvraag te kunnen beoordelen en af te handelen en, bij honorering van de vraag, de toegezegde goederen /diensten bij u te (doen) leveren.
• Zodat we kunnen verifiëren over welke casus het gaat en of we niet eerder van hem of haar een aanvraag hebben gehad.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Stichting neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Stichting) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Stichting bewaart uw gegevens om bij vervolgaanvragen efficiënter te kunnen werken en om uw eventuele voorgeschiedenis op het gebied van aanvragen te kunnen beoordelen. Hiervoor geldt een maximum bewaartermijn. Wij hanteren een beleid, dat wij, nadat een aanvraag volledig is afgerond (ook administratief, d.w.z. na maximaal 7 jaar na toekenning of afwijzing) alle aanvraag specifieke gegevens (zoals correspondentie, financiële gegevens) verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Stichting verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken gegevens uitsluitend aan derden indien en voor zover dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om de eventuele hulpverlener die uw aanvraag begeleidt te informeren en op de hoogte te houden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Stichting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken
De Stichting gebruikt op haar website alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen (verwijdering alleen voordat een besluit over uw aanvraag is genomen of, nadat eenmaal besluit over uw aanvraag is genomen: na verloop van de wettelijke bewaartermijn).
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons E-mail adres (zie boven). We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Functionaris gegevensbescherming:
De voorzitter van de Stichting is de Functionaris Gegevensbescherming van de Stichting conform de AVG. Hij is te bereiken via de e-mail van de Stichting.